ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้ : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้
ลักษณะวัตถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรม ที่ดี มีดังนี้ 

 1. ควรระบุว่าต้องการให้เกิดพฤติกรรมใดขึ้น หรือต้องการจะแก้ไขปัญหาใด ตามความจำเป็นในการฝึกอบรมที่พบ
                   2. มีความเป็นไปได้
                   3. สามารถที่จะวัดหรือประเมินผลได้
                   4. มีความกระทัดรัดและชัดเจน
                   5. ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้เป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป
                   6. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักและนโยบายของหน่วยงาน
                   7. ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรจะแยกออกเป็นข้อ ๆ ตามลักษณะของวัตถุประสงค์
                   8. วัตถุประสงค์ประกอบควรจะเรียงลำดับอยู่ในส่วนท้ายของวัตถุประสงค์ทั้งหมดทั้งนี้ โดยมีตัวอย่างแสดงขั้นตอน การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังตารางในหน้าถัดไป 
   

ตัวอย่าง : ตารางกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 
1. ปัญหาที่เป็นความ
จำเป็นใน การฝึกอบรม
2. กลุ่มบุคคลที่ทำให้เกิด ปัญหา 3. ภารกิจหรือ พฤติกรรมที่ เป็นปัญหา 4. วัตถุประสงค์ ตามอุดมคติ
งานให้บริการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในสำนักงาน
อธิการบดีไม่เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
หัวหน้างานทุกงาน
ในสำนักงาน อธิการบดี
รวม 48 คน
- ขาดการจัดวางระบบ
งานที่มีประสิทธิภาพ
- หัวหน้างานจะต้องสามารถ
จัดวางระบบงานทีทำให้งาน
บริการมีประสิทธิภาพและ
ผู้รับบริการเกิดความ
พอใจสูงสุด
    - ขาดการควบ ุมคุณภาพของ งานให้บริการ ด้านต่าง ๆ - หัวหน้างานจะต้องสามารถ
สร้างระบบการควบคุมงาน
บริการให้ได้มาตรฐาน
5. สิ่งสนับสนุน 6. สิ่งที่เป็นอุปสรรค 7. วัตถุประสงค์ที่ เป็นไปได้ 8. วัตถุประสงค์ ประกอบ
- มีวิทยากรที่มีความสามารถ
- งบประมาณและสถานที่มีพร้อม
- ผู้เข้าอบรมมีเวลาเข้าอบรม
- ผู้ที่จะเข้าอบรมมีความสนใจ อยากทราบเรื่องการจัดวาง ระบบงานมาก
- ผู้เข้าอบรมบางคนขาดความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือขาด
ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
บริการที่มีคุณภาพมาก่อน
- เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้า อบรมสามารถปรับปรุง
ระบบงาน การให้บริการใน
หน่วยงานของ ตนให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- สร้างความกระตือรือล้น
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงาน
บริการให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ
- มีหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
มาตรฐานคอยให้การ
สนับสนุนให้ค่าแนะ
นำและทำการตรวจสอบ
- หัวหน้างานเห็นว่าการควบคุม
คุณภาพงานบริการทำได้ลำบาก
เนื่อจากมีปริมาณงานมากเกินไป
- เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้า
อบรมสามารถวาง
แผนการจัดระบบการควบ
คุมคุณภาพงานบริการให้ได้
มาตรฐาน
- สร้างความกระตือรือล้น
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ งานบริการให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM