อย่าทำให้การฝึกอบรมเป็นเพียงค่าใช้จ่าย : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

อย่าทำให้การฝึกอบรมเป็นเพียงค่าใช้จ่าย


แม้ว่า เราอาจจะมีโอกาสคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะเหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กรแล้วก็ตาม   แต่ในโลกของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  ความต้องการพนักงานที่มีทักษะนั้นมีมากกว่าจำนวนคนที่มีอยู่จริงในตลาดแรงงาน  ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  ไม่เพียงแต่จะต้องพัฒนาให้พนักงานของคุณมีความเป็นมืออาชีพและมีทักษะด้านเทคนิคเท่านั้น  แต่คุณต้องทำให้พนักงานได้ทราบว่า องค์กรได้ให้ความสนใจและลงทุนเพื่อให้พนักงานได้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วย  ซึ่งจะเป็นการจูงใจและทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
          สิ่งต่อไปนี้อาจจะช่วยให้คุณใช้ในการพิจารณาว่า ทำอย่างไรให้การจัดฝึกอบรมของคุณนั้นประสบความสำเร็จ
เน้นว่าการฝึกอบรมคือ การลงทุน                             
หลายบริษัทมองว่าการฝึกอบรมเป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้น  เพราะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็น "ค่าใช้จ่าย" มากกว่า "การลงทุน"  ซึ่งถ้าเป็นจริง การฝึกอบรมก็ยิ่งจะดูเหมือนว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองมากขึ้น   ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการฝึกอบรมเป็นการลงทุนในระยะยาวสำหรับการพัฒนาและเติบโตของทรัพยากรบุคคลขององค์กร
กำหนดความจำเป็น
ถ้าองค์กรคุณไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือ หรือมีเงินมากมายสำหรับจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  คุณต้องตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมุ่งไปยังการฝึกอบรมพนักงานในส่วนที่คุณต้องการจริงๆ  มุ่งไปถึงทักษะที่จำเป็นที่จะต้องมีสำหรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นตัวเงินจำนวนมาก   คุณคงต้องถามตัวเองว่า "ผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับจากการฝึกอบรมนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไร"  ลองถามตัวเองซ้ำๆเหมือนกับเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไร
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของการเรียนรู้
สำหรับสภาวะเศรษฐกิจที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ถ้าธุรกิจเราไม่มีการเรียนรู้ เราก็จะล้าหลังคนอื่น   การเรียนรู้ของธุรกิจก็เหมือนกับการเรียนรู้ของคน   คุณควรจะสื่อให้พนักงานได้รู้ถึงความคาดหวังขององค์กรว่า การฝึกฝนให้เกิดทักษะในงานเพื่อให้เป็นบุคคลแถวหน้าในวิชาชีพของตนเป็นสิ่งที่จำเป็น  และคุณควรจะพยายามสนับสนุนด้วยทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานบรรลุถึงเป้าหมาย
ให้ฝ่ายบริหารเป็นกำลังสำคัญ
เมื่อคิดจะจัดฝึกอบรมพนักงาน  และได้จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือฝึกอบรมพนักงานแล้ว   สิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปก็คือ พยายามให้ฝ่ายบริหารร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การฝึกอบรมนี้บรรลุผลอย่างเต็มที่
เลือกวิทยากรและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
การเลือกวิทยากรที่มีคุณภาพจะมีผลอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จที่คุณจะได้จากการฝึกอบรมนั้น  ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรภายนอกที่มีความรู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานที่มีความรู้ภายในองค์กรของคุณเอง    
ขณะเดียวกัน การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรมที่มีคุณภาพก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน  เพราะเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง   สิ่งที่คุณเก็บหรือบันทึกไว้ก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งที่จะใช้ในการฝึกอบรมคราวต่อไป
เลือกหาสถานที่ที่เหมาะสม
สถานที่ในการฝึกอบรมก็มีส่วนต่อบรรยากาศในการเรียนรู้  เลือกสภาพแวดล้อมที่เงียบและห้องที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสำหรับการติดตั้งโสตอุปกรณ์ที่ใช้   พื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จะช่วยให้การนำเสนอนั้นสามารถกระตุ้นความสนใจในการฝึกอบรมนั้น
ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเรื่องที่ฝึกอบรมกับงานให้ชัดเจน
พนักงานบางคนอาจจะรู้สึกว่า เรื่องที่ฝึกอบรมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับงานที่ตนเองทำ  ซึ่งเราจำเป็นต้องทำให้เขาเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเรื่องที่ฝึกอบรมกับงานที่เขาทำเสียตั้งแต่แรก  ทำให้เขาเห็นว่าการฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะไปเพิ่มมูลค่าให้กับวิชาชีพของเขา  มิฉะนั้นแล้ว เขาก็จะเห็นว่าการฝึกอบรมนั้นทำให้เสียเวลาอันมีค่าของเขาไป
ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
อย่าจำกัดให้การฝึกอบรมนั้นอยู่เพียงพนักงานใหม่เท่านั้น  จัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  และดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะช่วยรักษาระดับทักษะหรือความสามารถของพนักงานไว้ได้  โดยการจูงใจให้พนักงานเห็นคึวามสำคัญของการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
การวัดผลลัพธ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หากไม่มีการวัดผลลัพธ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  ก็จะเป็นไปได้ทีเดียวที่จะถูกมองว่าการฝึกอบรมเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเพียงค่าใช้จ่าย   คุณต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับว่า การฝึกอบรมนั้นคือการลงทุน   คุณต้องหาให้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่สามารถวัดผลได้ว่า การฝึกอบรมที่คุณจัดนั้นมีผลลัพธ์ที่ดีอย่างมีเหตุผล  เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การของบประมาณในการฝึกอบรมในอนาคตของคุณมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น
 
 
ที่มา : วันสต๊อปเอ็ชอาร์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM