เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

เขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไรเขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไร
 
 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก่อนอื่นผู้บริหารและนักพัฒนาจะต้องเข้าใจถึงภารกิจหลักขององค์กรให้ชัดเจน จึงจะสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้สามารถดำเนินภารกิจขององค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น อาจในรูปแบบของการฝึกอบรม )Training) การศึกษาของพนักงาน (Employee / Individual Education) การพัฒนาพนักงาน (Individual Development) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การดำเนินการพัฒนาอาชีพ  (Career Development) ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการปรับหรือพัฒนาองค์การ (Organization Development) ให้เป็นองค์การที่ชนะในการแข่งขันได้  )ดนัย เทียนพุฒ, 2543, หน้า 54) โดยจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร  เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายวางแผน กำหนดหลักสูตร สรรหาความจำเป็น คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และการติดตามประเมินผล ให้เกิดผลสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจะต้องทุ่มเทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและแข่งขันเพื่อความอยู่รอดนั้น ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกกว้าง มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาโอกาสที่จะทำอย่างต่อเนื่อง  ยอมรับที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับสถานการณ์การ มีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนองค์การ เช่น การปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การปรับแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ ร่วมกับเป็นผู้นำที่มีพลังและคล่องแคล่วว่องไว ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา  ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้คุณธรรม ให้ความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และ เสริมสร้างสนับสนุนคนดีมีคุณภาพ ดูแลทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ร่วมมือ และร่วมใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ   นี่คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารองค์กรในการที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้หรือไม่นั่นเอง
                สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดผลสำเร็จ เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการสร้างคนเก่ง คนดีขึ้นมาเป็นผู้นำสังคมองค์กร เป็นผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาพนักงานทุกคนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นผู้นำและความได้เปรียบในสังคมอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้องค์กรประสบความผลสำเร็จและนำพาองค์การเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ
 
 
โดย : คนึงนิจ อนุโรจน์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM