การจัดแผนการฝึกอบรม : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

การจัดแผนการฝึกอบรม


    
การจัดแผนการฝึกอบรม
 
 
นอกเหนือจากการจัดให้มีการปฐมนิเทศแล้ว เมื่อพนักงานได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งและต่อเนื่องกันไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นงานสำคัญที่ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้างานส่วนใหญ่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ เรื่องความจำเป็นในการที่จะต้องให้มีการฝึกอบรม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นหนทางที่องค์การสามารถสำเร็จวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมนี้ พนักงานเก่าก็จะมีโอกาสได้รับความรู้ความสามารถที่ดีตลอดเวลา ตามทันกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ๆ ทำนองเดียวกับพนักงานใหม่ก็จะมี โอกาสได้รับการฝึกฝนและพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเกี่ยวกับการผลิตเป็นอันมาก ก็ยิ่งทำให้ความจำเป็นเรื่องการฝึกอบรมมีความสำคัญยิ่งกว่าแต่ก่อน
 
ทั้งนี้เพราะเหตุประการต่างๆ คือ
  1. งานบางอย่างได้มีขอบเขตขยายกว้างขึ้น ทำให้พนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม
  2. ในทางกลับกัน งานบางอย่างตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ต้องการใช้บุคคลที่มีความชำนาญที่แคบลงเฉพาะเรื่องอย่างมากขึ้น
  3. นอกจากนี้ งานหลายชนิดก็อาจหมดสิ้นไปโดยมีงานใหม่ที่จัดขึ้นใหม่ทดแทน เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำบัญชีแทนการลงบัญชีด้วยมือ
 
สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ผู้บริหาร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้รับผิดชอบในฝ่ายการพนักงาน จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพนักงานให้มีความสามารถตามทันกับการเปลี่ยนแปลงของงานต่างๆ ทั้งนี้ก็โดยการอาศัยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมเป็นเครื่องช่วยที่สำคัญ
 
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM