บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรมบทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม
 
 
โดยปกติแล้ว ผู้บริหารด้านการฝึกอบรมจะเป็นผู้ทำหน้าที่บริหารโครงการ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของของหน่วยงานฝึกอบรม ทำหน้าที่วางแผนปรับปรุงการทำงาน มีความรู้ในการดำเนินงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม พัฒนาบุคคลโดยการวางแผนดำเนินการฝึกอบรม โดยมีบาทบาทในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือการวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ตั้งแต่การกำหนดหลักสูตร วิธีการ แหล่งวิทยากรที่จัดมาฝึกอบรมให้ได้ผล เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคล การบรรจุ  การโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ของบุคคล เพื่อความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความสามารถการเป็นครูสอน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่ดี เข้าใจงานฝึกอบรมและอำนวยการฝึกอบรมได้
 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านฝึกอบรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ คือ
 1. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
 2. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม
 3. กำหนดมาตรฐาน นโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม
 4. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
 5. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 6. เจรจาและทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลจากภายนอกองค์การ ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม
 7. ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ
 8. ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
 
 
คุณสมบัติของผู้บริหารด้านฝึกอบรม
 1. สำเร็จการศึกษาในวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารองค์การ เป็นต้น
 2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม
 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการประเมินโครงการฝึกอบรม
 4. มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการบริหาร
 5. มีทักษะการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในระดับล่างจนระดับบนสุดขององค์การ
 6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งในรูปของการเขียนและการพูด
 7. มีความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีความคิดสร้างสรรค์
 
 
 
 
โดย อาจารย์เกื้อจิตร  ชีระกาญจน์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM