บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรมบทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม
 
 
หลายคนเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คือผู้สอน หรือวิทยากร (Trainer)  ซึ่งแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาจแบ่งออกได้ดังนี้
 
  1. เป็นผู้สอน (Learning Specialist)  ซึ่งก็คือผู้ที่สามารถนำความรู้ประสบการณ์จากทฤษฎีถ่ยทอดออกมาโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ความต้องการในการฝึกอบรมบรรลุตามที่วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องทราบความจำเป็นในการฝึกอบรม จึงจะทำหน้าที่อบรมได้ตรงตามความต้องการหรือตามความจำเป็นในการฝึกอบรม ต้องออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและหาวิธีถ่ายทอดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 
ดังนั้นผู้สอนจึงต้องออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยจะต้องทำหน้าที่ในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม กำหนดวัตถุประสงค์ จัดหลักสูตร สาระสำคัญในหลักสูตรและกำหนดเทคนิคที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสม และประเมินผลการฝึกอบรมว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไร
  1. เป็นที่ปรึกษา  (Consultant)  หน่วยงานฝึกอบรมต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายในองค์การ ลักษณะของการให้คำปรึกษา อาจทำในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
            -   ช่วยผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ขององค์การ
            -   ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารว่างานฝึกอบรมสามารถช่วยองค์การในแง่ใดและอย่างไร
            -   ช่วยวิเคราะห์และสำรวจว่าปัญหาในองค์การจะแก้ไขด้วยวิธีใดได้บ้าง ซึ่งถ้าพิจารณาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ฝึก
                อบรมอาจต้องทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน
 
 
โดย อาจารย์เกื้อจิตร  ชีระกาญจน์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM