หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรม : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรมหน้าที่ของ "ผู้นำ นันทนาการ"
สร้างความ   สนุก - สะดวก - ปลอดภัย - เป็นกันเอง - ประทับใจ  ให้กับทุกคน (มิใช่บางคน)
 
ข้อพึงระวัง
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  ไม่ใช้ภาษาหยาบโลน  หรือ  ภาษาที่ไม่สุภาพ  ห้ามคลุกคลีใกล้ชิด กับผู้เล่น  อย่างออกหน้าออกตา  ควรทำตัวให้มีความเป็นกันเองกับผู้เล่นอย่างเสมอภาคกัน
 
คุณสมบัติ   ผู้นำนันทนาการ
คุณสมบัติ  ผู้นำเพลง
มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ
อดทน
เสียสละ
ให้ความรัก  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค
มีความเชื่อมั่นในตนเอง  (พอประมาณ)
มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
แม่นเนื้อร้อง  ทำนอง  ขั้นตอน
ร้องชัด
ใช้สายตามองจิกให้ทั่วทุกคน
ท่าทางดี  (ยืนในที่ๆ เห็นได้ชัดเจน)
มีเทคนิคดี  (ไม่ควรถามว่าได้หรือยัง)
 
กระบวนการกลุ่ม
คนเราต่างได้รับการปลูกฝังพัฒนามาจากครอบครัว  ครู  อาจารย์  กลุ่มเพื่อน  และสังคมสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว นอกจาสิ่งเหล่านี้   แล้ว เราอาจได้รับการพัฒนาจาก "กระบวนการกลุ่มอีกด้วย  นั่นคือ  ถ้าเราจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศของกลุ่มจำเป็นต้องอยู่ใน  ที่ที่เราต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ในสภาวะของกลุ่ม  ซึ่งอิทธิพลของกลุ่มจะบีบบังคับพฤติกรรม  และศักยภาพให้เป็นไปตามทิศทางที่  กลุ่มพึงประสงค์   นั่นคือ  เราสามารถสร้างพฤติกรรม และพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นให้เป็นไปตามต้องการ  เช่น  รู้จัก,สนิมสนมใน  ระยะเวลา อันสั้น  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
 
กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้น
 1. Ice-Breaking  (ทลายเกราะน้ำแข็ง) 
      เป็นกระบวนการพฤติกรรมซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์  เมื่อเข้าไปสู่สังคมใหม่ก็จะรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัย  ไม่คุ้นจึงสร้าง  พฤติกรรมที่เก็บตัว  ไม่กล้าพูดคุย  เสมือนว่า  มีเกราะน้ำแข็งปิดล้อมตนเองอยู่  ดังนั้นขั้นแรกสุดของกระบวนการกลุ่ม ก็คือการทลาย  พฤติกรรมเหล่านี้
 2. Human-Relation  (สร้างมนุษย์สัมพันธ์)
       เมื่อผ่านขั้นแรกมาแล้ว  ก็จะเกิดความรู้สึกกล้าขึ้นมา   ดังนั้นเราต้องสร้างให้สมาชิกในกลุ่มเกิดขั้นนี้ให้ได้ 
 3. Creation  (สร้างสรรค์)
      เป็นการที่ทำให้กล้าที่จะแสดงออก  โดยใช้วิธีการพยายามสร้างโอกาสให้พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องยอมรับว่าแต่ละคน  มีศักยภาพไม่เท่ากัน
 4. Brain-Storming  (ระดมความคิด)
      เป็นการปลูกฝังให้รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย  รู้จักเปิดใจให้เป็นกลาง  รับฟังความเห็นของผู้อื่น 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM