นักฝึกอบรม (Training) มือใหม่....กับหลัก 5 จ : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

นักฝึกอบรม (Training) มือใหม่....กับหลัก 5 จ
p.pachamon
mailto:p.malee@tbfst.co.th

               มีผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทที่ผู้เขียนทำงานอยู่ เคยสอนและแนะนำผู้เขียนว่า “ คนเรานั้นเวลาทำงานจะต้องมีหลัก 3 จ. คือ สนใจ ใส่ใจ และตั้งใจ ” ท่านพูดไว้เสมอว่าถ้าทำงานด้วยหลัก 3 จ. นี้ รับรองว่างานแต่ละชิ้นที่ทำออกมาจะมีคุณค่าในตัวเองเสมอ แม้ว่างานนั้นจะล้มเหลวก็ตาม.......

               ผู้เขียนเองนั้นใช้หลัก 3 จ. ทำงานมาตลอดจนกระทั่งท่านผู้บริหารได้มองเห็นความเป็นนัก Training ในตัวผู้เขียนจึงมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับ Training พอทำงานในด้านนี้สักระยะหนึ่ง ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่ายังมีอีก 2 จ. ที่น่าสนใจ คือ เข้าใจ และ หัวใจ

               สรุปแล้วหลัก 5 จ. มีดังต่อไปนี้

    1. เข้าใจ
    2. สนใจ
    3. ใส่ใจ
    4. ตั้งใจ
    5. หัวใจ

เข้าใจ...........กับงาน Training

การทำงานทุกกระบวนการ (Process) ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นพื้นฐานของการทำงาน ถ้าเราไม่เข้าใจในกระบวน (Process) การทำงานที่เราปฏิบัติอยู่ ความน่าสนใจ ความที่เราอยากจะใส่ใจ หรือตั้งใจอยากจะทำงานมันแลดูน้อยเหลือเกิน ไม่ใช่ทำไม่ได้เพียงแต่ไม่เข้าใจเลยทำให้ความกระตือรือร้นในการที่อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดลดลงแค่นั้นเอง

เข้าใจ หมายถึงอะไร.. ก็หมายถึงเรารู้ว่าเรากำลังทำ Training = การอบรม, มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้าน ความรู้ (Knowledge) – ทักษะ (Skill) – ทัศนคติ (Attitude) และ พฤติกรรม (Behavior), เรา Training เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร และท้ายสุดผลกำไรเหล่านั้นก็ปันผลเป็น โบนัส, สวัสดิการ, เงินเดือนค่าจ้าง ของพวกเราทุกคนนั่นเอง

สนใจ...........กับงาน Training

งานทุกชิ้นที่เราทำ หรือที่ได้รับมอบหมายมา ความสนใจ เป็นประเด็นสำคัญที่เรามิควรมองข้าม เพราะอะไร.... ก็เพราะว่าถ้าเราสนใจสิ่งที่เรากำลังลงมือทำหรือปฏิบัติอยู่ จะทำให้เรามีสมาธิในการทำงาน เมื่อมีสมาธิก็ทำให้เรามีสติ เมื่อมีสติความผิดพลาดของงานก็น้อยลง สนใจ หมายถึงอะไร.....หมายถึง ก่อนที่เราจะฝึกอบรมพนักงานของเรา (Training) ในแต่ละครั้ง เรามีความสนใจในการหาข้อมูลของหลักสูตรนั้นอย่างเพียงพอ ตั้งวัตถุประสงค์การอบรมอย่างชัดเจน แจ้งผู้เข้าอบรมเรียบร้อยยืนยันแน่นอน รวมทั้งสนใจที่จะคอยประเมินผลการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข สนใจที่จะติดตามผลหลังการอบรมทุกครั้งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่อบรมไปนั้นใช้กับในงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ สนใจที่จะคอยหาความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบข้อมูล เพื่อแบ่งปันความรู้ ถ่ายเทความรู้ ซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ใส่ใจ...........กับงาน Training

ความใส่ใจเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ เพราะถ้าเราใส่ใจในงานที่เราทำ แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็มิอาจพลาดด้วยความที่เราใส่ใจและวางแผนเป็นอย่างดี

ใส่ใจ หมายถึงอะไร..........หมายถึงทุกครั้งที่เราจัด Training เราจะทำทุกขั้นตอนอย่างประณีต มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนที่เราทำ มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที มีแผนงานที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และก็มีแผนสำรอง เพื่อรองรับกับปัญหาเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น วิทยากรที่จะเข้ามาอบรมหลงทางทำให้มาถึงสถานที่อบรมช้า ถ้าเราใส่ใจเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร อาจเล่นเกมในระหว่างรอก็ได้ เป็นต้น

ตั้งใจ...........กับงาน Training

การกระตือรือร้นในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่เสมอนั้น เรียกว่า ความตั้งใจ......พฤติกรรมนี้เราสามารถดูได้ไม่ยากสำหรับคนทำงานว่าเขามีความตั้งใจหรือเปล่า โดยดูจากความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ ความไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่พบ คนที่มีความตั้งใจเมื่อมอบหมายงานไปให้ก็มั่นใจได้เลยว่างานนั้นสำเร็จไปกว่าครึ่งแน่นอน

ความตั้งใจ หมายถึงอะไร.....หมายถึงการที่เรามีความต้องการให้งาน Training ของเราในแต่ละครั้งนั้นออกมามีความพร้อมมากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เริ่มตั้งแต่ผู้เข้าอบรม วิทยากร หลักสูตร สถานที่ เอกสาร และอื่น ๆ สมบูรณ์เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ เมื่อพบเจอปัญหาก็พยายามหาสาเหตุและแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือความตั้งใจที่จะพยายามปรับปรุงกระบวนการของการฝึกอบรม (Training) ให้มีประสิทธิภาพ , การคิดหารแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร

หัวใจ...........กับงาน Training

หัวใจ หรือ ความรัก ในงานที่เราทำ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ การที่คน ๆ หนึ่งต้องนั่งทำงานที่ตัวเองต้องใช้ความอดทนในการที่จะทำงานชิ้นให้สำเร็จ กับ คน ๆ หนึ่ง ที่ทำงานด้วยหัวใจ อยากจะทำงานต่อไปอย่างไม่มีวันรู้สึกเบื่อหน่าย ถ้าเป็นพวกเราจะเลือกเป็นคนประเภทไหนค่ะ..

บางคนอาจจะเป็นนักฝึกอบรม (Training) ด้วยหัวใจ หรือบางคนอาจจะเป็นด้วยความจำใจไม่มีทางเลือกหรือถูกจับโยกย้ายตำแหน่ง เป็นต้น อย่างไรก็ดีตามทรรศนะของผู้เขียนแล้วคิดว่า งานที่เรารัก น้อยคนนักที่จะได้ทำมัน สู้เรามาเผชิญหน้ากับความจริง วิ่งหนีความฝัน ที่มันมิอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการมีความรัก และใช้หัวใจในงานที่เราทำหรือได้รับมอบหมาย ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ แต่นั่นก็เป็นงานที่ทำให้เรามีคุณค่าในชีวิตมิใช่หรือ

สุดท้ายนี้ผู้เขียนก็อยากจะฝากบทกลอนนี้ให้กับพวกเราชาว นักฝึกอบรม (Training) มือใหม่...ด้วยหัวใจ ทุกท่านค่ะ

ทำการใดจงทำอย่าง เข้าใจ

พร้อม สนใจ หมั่นศึกษาหาความรู้

เก็บรายละเอียด ใส่ใจ อย่าเพียงดู

สุดท้ายผู้ ตั้งใจ ต้องด้วย หัวใจ

 

 

 

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM