การพัฒนาบุคลากร ?? : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

การพัฒนาบุคลากร ??


การพัฒนาบุคลากร คืออะไร

การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ทำไมต้องพัฒนาบุคลากร
     มีความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์กรจึงต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  •   มีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา

  •   ช่วยละลายพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติ พนักงานแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป การพัฒนาบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  •  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เครื่องจักรที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ การอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของพนักงาน
พัฒนาคน เอื้อประโยชน์องค์กร-พนักงาน


    ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความเจริญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ

    ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทำงาน เพื่อบรรลุถึงผลสำเร็จขององค์กร

ตัดสินใจถูก…ที่เน้นกลยุทธ์พัฒนาคน

สมชายเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บ่อยครั้ง เขาประสบกับปัญหาผู้สั่งซื้อส่งสินค้าคืน เหตุผลมาจากการผลิตในแต่ละครั้งของเขามีของเสียหายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแขนเสื้อขาด สีของด้ายไม่ตรงกับสีเสื้อ เศษผ้าเข้าไปพันกับเครื่องจักร เป็นต้น ปัญหาทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อยอดขาย และกำไรที่เขาสมควรจะได้รับ

สมชายกลุ้มใจมาก จึงนำปัญหาไปปรึกษากับสมศักดิ์เพื่อนสนิท สมศักดิ์ให้ข้อคิดเห็นว่า สมชายน่าจะจัดฝึกอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากกว่านี้ เพราะถ้าพนักงานมีทักษะมากขึ้น สินค้าที่ผลิตก็จะมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการฝึกพนักงานจะช่วยลดความสูญเสียระหว่างการผลิตลง

สมชายเคยให้ความสำคัญแก่กระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว เมื่อเขาได้รับคำแนะนำเช่นนั้น เขาจึงเปลี่ยนมาพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน โดยอบรมพนักงานทั้งเก่าและใหม่ให้มีความคล่องตัวในหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้กลับมา คือ สินค้ามีมาตรฐาน คุณภาพดี และความสูญเสียระหว่างการผลิตก็ลดน้อยลงด้วย ยอดขายของสมชายเพิ่มขึ้น พร้อมๆกันกับผลกำไร สำหรับตัวพนักงานเองก็มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งพนักงานเกิดความสามัคคีและเอาใจใส่ต่อการทำงานมากขึ้น พนักงานโดยส่วนใหญ่จึงไม่คิดจะลาออก เพราะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งงาน อันเนื่องมาจากพนักงานมีการฝึกพัฒนาฝีมืออยู่สม่ำเสมอ

ทำอย่างไร…ให้การพัฒนาคนมีประสิทธิภาพ

    ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง องค์กรไม่ควรคิดว่า การพัฒนาพนักงานจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง พนักงานจะเกิดความชำนาญในงานที่ทำมากขึ้น การพัฒนาพนักงานจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

    มีการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวงการธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
เด่นพงษ์ พลละคร . การนำความรู้ทางทฤษฎีการบริหารงานบุคคลไปใช้ในทางปฏิบัติ .

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM