อบรมพนักงานใหม่อย่างไร..ให้มีคุณภาพ : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

อบรมพนักงานใหม่อย่างไร..ให้มีคุณภาพ



ทุกครั้งที่มีการจ้างพนักงานใหม่ ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่า จะเลือกปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยวิธีการใดจาก 4 วิธีด้วยกัน ซึ่งการตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานใหม่ที่แตกต่างกันไป


ทหารเรือทุกนายจะต้องผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่พร้อมจะอุทิศตัวเองเพื่อกองทัพเพียงไร ขณะเดียวกัน ครูผู้ฝึกก็ จะสั่งสอนอบรมทหารใหม่เหล่านั้นให้ซึมซับความเป็นทหารเรือ ขณะที่สตาร์บัคส์ จะจับพนักงานใหม่เข้าอบรมในลักษณะเดียวกับทหารเรือ เพียงแต่เข้มข้นน้อยกว่า
สตาร์บัคส์ ใช้เวลาแค่ 24 ชั่วโมง เพื่อสอนให้ทุกคนเข้าใจถึงปรัชญาการทำงานของตัวเองให้เข้าใจในศัพท์แสงหรือคำเฉพาะที่ใช้ พูดจากันภายในบริษัท รวมทั้งพูดถึงสิ่งที่กำลังอยู่ในความนิยม และไม่เป็น ที่ชื่นชอบของธุรกิจร้านกาแฟ
ทั้งกองทัพเรือและสตาร์บัคส์ใช้กลยุทธ์เดียวกัน นั่นคือ การปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อต้อน รับพนักงานใหม่ เพื่อช่วยพนักงานใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สาเหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะถึงจะมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างดีเพียงไร พนักงานใหม่ก็ไม่มีทางซึมซาบวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ การปฐมนิเทศ จะช่วยลบล้างความเป็นคนนอกให้กลายมาเป็นคนใน และปรับพฤติกรรมของพนักงานใหม่ ให้เป็นไปในแนวทางที่ฝ่ายบริหารต้องการ

ทุกครั้งที่มีการจ้างพนักงานใหม่ ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่า จะเลือกปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยวิธีการใดจาก 4 วิธีด้วยกัน ซึ่งการตัดสินใจเลือก วิธีใดวิธีหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานใหม่ที่แตกต่างกันไป
วิธีที่ 1 จะปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างเป็น ทางการหรือไม่เป็นทางการ ยิ่งพนักงานใหม่ถูกแยกออกห่างจากงานขององค์กรมากเพียงใด และมีการแบ่งแยกบทบาทของผู้มาใหม่อย่างชัดเจนมากแค่ ไหน การปฐมนิเทศก็จะยิ่งดูเป็นทางการมากขึ้นเท่านั้น เช่น การปฐมนิเทศของกองทัพเรือ และสตาร์บัคส์
ขณะที่การปฐมนิเทศอย่างไม่เป็นทางการก็คือการให้พนักงานใหม่เริ่มงานทันทีโดยไม่มีการให้ความ สนใจเป็นพิเศษ หรือให้ความสำคัญเพียงเล็กน้อย
วิธีที่ 2 จะจัดการปฐมนิเทศแบบรวมกลุ่ม หรือแยกเป็นเอกเทศ พนักงานส่วนใหญ่มักได้รับการปฐมนิเทศอย่างเป็นเอกเทศ แต่ก็อาจรวมกลุ่มเพื่อให้มีประสบการณ์ร่วมกัน เหมือนการฝึกอบรมทางทหาร
วิธีที่ 3 การปฐมนิเทศจะเป็นไปอย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ การปฐมนิเทศ แบบเป็นระบบจะใช้ผู้ที่มีความเหมาะสมในการเป็นต้นแบบมาเป็นผู้ฝึกอบรมและให้กำลังใจ พนักงานใหม่ อาจใช้วิธีฝึกสอน การทำงาน หรือจัดพี่เลี้ยงคอยดูแล ส่วนการปฐมนิเทศอย่างไม่มีระบบนั้นจะไม่มีผู้ที่เป็นต้นแบบ พนักงานใหม่ต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่าง
วิธีที่ 4 การปฐมนิเทศจะเป็นแบบยอมรับความแตกต่าง หรือกำจัดความแตกต่าง การปฐมนิเทศแบบยอมรับความแตกต่าง จะถือว่าคุณภาพและคุณสมบัติของผู้มาใหม่ คือ องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการทำงาน ดังนั้นจึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งเหล่านั้น

สรุปง่ายๆ ก็คือ หากฝ่ายบริหารใช้วิธีการปฐมนิเทศที่เป็นทางการ แบบรวมกลุ่มเป็นระบบ และเน้นการกำจัดความแตกต่างมากเท่าไหร่ ความแตกต่างและมุมมองของพนักงานผู้มาใหม่ก็จะถูกลดทอนลงแล้ว แทนที่ด้วยพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นเท่านั้น
ในทางตรงกันข้าม หากใช้วิธีการปฐมนิเทศที่ไม่เป็นทางการเป็นเอกเทศ ไม่เป็นระบบ และยอมรับความแตกต่าง ก็จะยิ่งสร้างความเป็นปัจเจกให้พนักงานมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจึงสามารถเลือกได้ตามใจชอบว่าอยากใช้การปฐมนิเทศเพื่อสร้างสรรค์พนักงานที่ว่าง่ายทำตามประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเพื่อสร้างปัจเจกบุคคลที่สุดโต่ง กล้าคิดค้น สร้างสรรค์ และไม่เห็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรว่า ศักดิ์สิทธิ์
 
 
 

 

 

แหล่งข้อมูล: ฐานเศรษฐกิจ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM