ทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา ในปัจจุบัน : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

ทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา ในปัจจุบัน
        ในช่วงปีที่ผ่านมาการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับองค์กรในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

        1.  แนวคิดทางการบริหารเปลี่ยนไป จากเดิมมองคนเป็นเพียงเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เปลี่ยนมาเป็นคนเป็นทุนมนุษย์ หรือทรัพยากรที่มีคุณค่าในองค์กร หากขาดคนที่ดี มีประสิทธิภาพไป องค์กรก็ไม่สามารถพัฒนาได้

        2.  สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นจากเดิมที่สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้บางบริษัทฯไม่อยากจะลงทุนในสิ่งที่ไม่เห็นผลกำไรที่ชัดเจน

        3.  กระแสของ Internet  ได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การติดต่อสื่อสารได้ฉับไว และตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเดิม และการเรียนรู้ทาง Internet ได้รวดเร็วและสามารถเปลี่ยนหัวข้อให้น่าสนใจได้ และสามารถแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ เป็นต้น

        4.  ความรู้ Knowledgeได้ขยายขอบเขตไปสู่ทิศทางใหม่ที่เรียกว่า การจัดการความรู้ที่เรียกว่า Knowledge Management  หรือที่เรียกว่า ทุนทางปัญญา Intellectual Capital โดยปัจจุบันกำลังพัฒนาวิธีการวัดทุนทางปัญญา ICV: Intellectual Capital Value หรือดัชนีวัดทางด้าน HRD

        ซึ่งที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆด้านต่อไป

หลักคิดส่วนที่ 1

มุมมอง

-  ฝึกอบรมและพัฒนาจะสำเร็จได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงประการเดียว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของ ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ หรือหัวหน้าสายงาน รวมถึงตัวพนักงานเองด้วย

-  การฝึกอบรมถือเป็นการลงทุนกับคนที่เห็นผลได้ในระยะยาวและต่อเนื่อง  เสมือนกับการลงทุนกับเครื่องจักร

การตั้งโจทย์

การกำหนดสมมุติฐานของงานขึ้นมา  เช่น

-  งานฝึกอบรมและพัฒนาจะนำมาใช้ได้จริงในธุรกิจ ของเราหรือไม่?

-  การวัดผลการฝึกอบรม ที่ผ่านมาได้นำมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร?

-  การก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในยุคปัจจุบัน เช่น e-learning  

 

 Kitja  Thamsatitwong


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM