การแบ่งกลุ่ม & เวลา สำหรับกิจกรรม "Walk Rally" : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

การแบ่งกลุ่ม & เวลา สำหรับกิจกรรม "Walk Rally"การแบ่งกลุ่มสำหรับกิจกรรม "Walk Rally"
 
    การแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม "Walk Rally" นั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคี ในหมู่   คณะได้  เช่น  การจัดกลุ่มบุคคลที่ไม่รู้จักกัน ให้มาอยู่รวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ "ความยุติธรรม" ในการแบ่งกลุ่ม   เช่น  จำนวน ผู้ชาย,ผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มควรที่จะเท่ากัน  ซึ่งจะมีผลต่อการทำคะแนนในการทำกิจกรรมได้  จริงอยู่ผู้จัดอาจไม่ได้ให้  ความสำคัญกับคะแนนในการตัดสิน แต่ผู้เล่นจะถือว่าคะแนนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเราได้จูงใจในตอนแรก  กิจกรรมในการแบ่งกลุ่มนั้น มีหลายวิธี แต่ไม่ควรแจ้งกับผู้เล่นว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ  กิจกรรม เพราะผู้เล่นจะมีการตกลง  นัดแนะกันเอง เพื่อให้อยู่รวมกับกลุ่มเพื่อนสนิท ซึ่งจะขัดกับ วัตถุประสงค์ในการทำงานเป็นทีมได้  ฉะนั้นจึงควรใช้กิจกรรมนันทนาการ ที่มีอยู่ มาใช้แทนเพื่อให้ผู้เล่นไม่สามารถล่วงรู้ถึงขั้นตอนการแบ่งกลุ่มดังกล่าว  เช่น  "หอยเปลี่ยนฝา" , "รวมเงิน" , "เรียนเสียงสัตว์" ,  "การนับเลขตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการ" เป็นต้น   จะเห็นว่าวิธีการในการแบ่งกลุ่มมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ว่าผู้จัดจะเลือกใช้วิธีการใดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม "Walk Rally"
 
    หากเป็นบริเวณกลางแจ้ง ไม่ควรจัดให้มีเวลานานเกินไป เพราะจะทำให้ผู้เล่นเกิดความเหนื่อยล้าได้  หรือหากมีเวลาสั้นเกินไปก็  อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  ถึง 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาในการจัดนั้น  ควรจัดในช่วงเวลาที่มีแสงแดดอ่อนเพื่อไม่ให้ผู้เล่นเกิดความเครียดมากนัก  
    การกำหนดเวลาในการทำดำเนินกิจกรรมนั้น  จะแบ่งเวลาออกเป็น 5 ช่วง คือ 
              1) เวลาในการอธิบายกิจกรรม "Walk Rally"  ทั้งหมด เช่น วิธีเล่น , แผนที่ , กติกา 
              2) เวลาในการจัดกลุ่มเข้าฐาน (เริ่มต้น) …..………(ประมาณ 10 นาที) 
              3) เวลาในการอธิบายกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ  3  นาที) 
              4) เวลาในการดำเนินกิจกรรมภายในฐาน  ………..(ประมาณ 10 นาที) 
              5) เวลาเปลี่ยนฐาน / เข้าฐานต่อไป ……………….(ประมาณ   2  นาที)  
     จึงต้องมีการกำหนดผู้ควบคุมเวลา และให้สัญญาณ เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินการต่อไป 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM