แนวทางสร้างความพูกพันของคนต่อองค์กร : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

แนวทางสร้างความพูกพันของคนต่อองค์กร


๑. ได้ทำงานกับผู้นำที่มีความน่าเคารพศรัทธาหรือบุคคลต้นแบบRole model
๒. มีสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับคนรอบข้าง
๓. ได้ทำงานที่สำคัญและมีความหมาย
๔. ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากองค์กร
๕. สามารถสร้างสมดุลในตัวเองได้ดี
๖. ได้รับการสอนงานและสนับสนุน
๗. ได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ
๘. มีการสื่อสารที่ดีในองค์กร
๙. มีระบบการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
๑๐. ได้รับโอกาสให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าในองค์กร
๑๑. มีการแจ้งขอบเขตหน้าที่และความคาดหวังในงานอย่างชัดเจน
๑๒. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM