กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา
พบว่าขีดความสามารถ หรือ Competency ของพนักงานดาวเด่นหลัก ๆ ที่สำคัญก็คือ การพัฒนาตนเอง (Self Development) พวกเขามีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาจึงต้องทำหน้าที่ในการประเมินหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ใช่ว่าคนเก่งจะไม่มีจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง พนักงานทุกคนมีทั้งจุดเด่นและข้อที่ควรปรับปรุง หัวหน้างานจึงต้องใส่ใจกับการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานดาวเด่นแต่ละคน (Individual Development Plans : IDP) มีการพูดคุย ติดตามและให้ข้อมูลป้อนกลับถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานดาวเด่นเหล่านั้น

ผู้เขียน : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ เอเอ เอชอาร์ โซลูชั่น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM