องค์การเภสัชกรรม รับวุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

องค์การเภสัชกรรม รับวุฒิปริญญาตรี


 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานทดลองงาน

1. เภสัชกร 4-5 รวม 11 อัตรา สังกัดปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ (QA) ประจำโรงงานผลิตยารังสิต คลอง 10 ปทุมธานี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 11,430-12,090 บาท

- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต

- หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

2. ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย (เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,670 บาท

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสาธารณสุข หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมสำนักงานได้ดี

- มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

- หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

สถานที่และวันเวลารับสมัคร

สนใจติดต่อสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก

- ปริญญาบัตร หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

- ใบกองหนุน หรือใบรับรองไม่ต้องเป็นทหาร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองประสบ การณ์การทำงาน เป็นต้น

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM