รัฐสภารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2553 : SIAMHRM.COM

รัฐสภารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2553


คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2553

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 14 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ

- มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยในอัตราความ เร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

2. นายช่างไฟฟ้า 2 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า

3. นายช่างโยธา 2 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ

6. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2

- วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม

7. นิติกร 3 จำนวน 33 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

8. ผู้จัดรายการ 3 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือวารสารศาสตร์

9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศการสมัครสอบ

- เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http://job.parliament.go.th

2) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

3) ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ระดับ และไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ในระดับนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครจะได้รับจำนวนแบบ ฟอร์มการชำระเงินเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เลือกสมัคร

4) ให้พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Dis-kette หรือ Flash drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง 5) ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มตรวจสอบใบสมัครที่สมัครสอบ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้หากผู้สมัครมีข้อขัดข้องในวิธีการสมัคร ให้สอบถาม ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถ.พระรามที่ 6 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2357-3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์

2) ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบดังนี้

- ตำแหน่งระดับ 1 ชำระค่าธรรมเนียมตำแหน่งละ 50 บาท

- ตำแหน่งระดับ 2 ชำระค่าธรรมเนียมตำแหน่งละ 50 บาท

- ตำแหน่งระดับ 3 ชำระค่าธรรมเนียมตำแหน่งละ 100 บาททั้งนี้ นอกจากค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตในการสมัครสอบตำแหน่งละ 30 บาท โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ครบทุก ตำแหน่งที่สมัครจึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และเมื่อผู้สมัครสอบ ชำระเงินแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายในครั้งเดียว กันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับใด ๆ บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปถ่าย โดยเฉพาะเท่านั้น 2 รูป ให้ติดในใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ 1 รูป หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสอบ

- ให้ผู้สมัครสอบนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามลำดับดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำตัวสอบ)

- ใบเสร็จรับเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ

หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมาให้ครบถ้วน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

หลักฐานที่ต้องส่งเมื่อมีรายชื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ โดยลงทะเบียนทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. ตู้ ปณ.75 ปณฝ.รัฐสภา กทม. 10305 โดยให้จัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน) ซึ่งหลักฐานและเอกสารมีดังนี้

1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อให้ตรงตามบัตรประจำตัวสอบ และหลักฐานอื่น ๆ

2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบอย่างละ 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาด้วย กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถ.พระรามที่ 6 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM