มทร.รัตนโกสินทร์ ประกาศรับตำแหน่ง อาจารย์ : SIAMHRM.COM

มทร.รัตนโกสินทร์ ประกาศรับตำแหน่ง อาจารย์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 อัตรา

1. อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศว กรรมเครื่องกล) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

- สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคี วิศวกรเป็นอย่างน้อย

- มีผลงานวิจัยเสนอภายในประเทศ หรือต่างประเทศอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้องไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา

2. อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

- สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

- กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้พิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมจากหัวข้อความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ มีสิทธิสมัคร

- มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังต่อไปนี้ (และ/หรือเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย)ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ

- อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Engineering Drawing), วิชากลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics), วิชากลศาสตร์วัสดุ (Me-chanics of Materieals), วิชาออกแบบเครื่องจักรกล (Mechanical Design), วิชาการทำความเย็น (Re-frigeration), วิชาระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม (Numerical Method for En-gineering), วิชาถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), วิชาการสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration), วิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering), วิชาวิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง (Power Plant En-gineering), วิชาเครื่องยนต์สัปดาปภายใน (Internal Combustion Engines), วิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)

- มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างน้อย 2 ปี เช่น การออกแบบและคำนวณ การควบคุมการสร้างหรือการผลิต การตรวจสอบ ตลอดจนการอำนวยการใช้ (เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย)

3. อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็ก ทรอนิกส์) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วัดคุมและควบคุม) เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง หรือ แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย

- มีผลงานวิจัยเสนอภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้องไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา

4. อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วัดคุมและควบคุม) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

- กรณีที่คุณสมบัติในข้อ 1 และ 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้พิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมจากหัวข้อ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ ข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีสิทธิสมัคร

- มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดังต่อไปนี้ (เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย)ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ

- อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า วิศวกรรมส่องสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง โรงจักรไฟฟ้าแบบสถานีย่อย การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

- เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังอย่างน้อย 3 ปี เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบระบบส่องสว่าง การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนสามารถประเมินราคาได้ (เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง หรือแขนงไฟฟ้าสื่อสารระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย)

5. อาจารย์ วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมโยธา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีผลการศึกษา สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75ติดต่อขอรับใบสมัครและยี่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2889-4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr. ac.thเอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

4. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสำเนาปริญญา บัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครอย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM