สสส. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร : SIAMHRM.COM

สสส. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร


 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้


ขอบข่ายการปฏิบัติงาน

- พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
- จัดทำแผนปฏิบัติงานภาพลักษณ์ ติดตาม ประเมินผล
- สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร/ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนงาน
- ดูแลการผลิตสื่อภาพลักษณ์องค์กร

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีทัศนคติที่ดี และมีมุมมองในการสร้างสรรค์สังคม
- มีความสนใจความเคลื่อนไหวของสังคม โดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาวะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ
- มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี
- หากจบการศึกษาด้าน Corporate Branding จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ recruit@thaihealth.or.th ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1413 คุณสัณหกิจ รัตนกุล

หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 เมษายน 2553

สสส. สงวนสิทธิเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครงานด้วยวิธีการที่กำหนดเท่านั้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM