มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับ นักวิจัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับ นักวิจัย


ด้วย ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2553 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิจัย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,230 บาท

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามที่คณะฯ กำหนด
1.3 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักวิจัย 4
• จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานวิจัย อย่างน้อย 1 ปี หรือเรียนทางด้านงานวิจัยโดยตรง (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
• มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม LISREL โปรแกรม SAS
• มีความรู้ทางสถิติขั้นสูง เช่น Multivariate Statistics, Econometrics
• มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร และความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านอื่น เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point
• มีบุคลิกความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• สามารทำงานด้านบริหาร หรืองานที่เกี่ยวข้องได้
• สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิตได้

ลักษณะงานที่จะมอบหมาย
• บริการให้คำปรึกษาคณาจารย์ทางด้านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
• มีความรู้ทางสถิติขั้นสูง เช่น Multivariate Statistics, Econometrics
• ใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดี เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม LISREL โปรแกรม SAS
• สรุปผลการดำเนินงานให้คณะฯ ทราบทุก 6 เดือน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค. การสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ / วิธีการสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2553 สมัครได้ที่
http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp ตรง สมัครงาน Online
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันที่ 26 เมษายน 2553
3. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ) วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
3.1 สอบ SMART for Recruitment
- การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที
- การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 30 นาที
- ภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 30 นาที
3.2 สอบความรู้ความสามารถทางด้าน Computer
- MS Word, Excel เวลาสอบ 60 นาที
3.3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 30 นาที
* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp
ตรง สมัครงาน Online

2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร On line พร้อมแนบเอกสารเป็น JPG และ/หรือ PDF ดังนี้
• หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (ใบ Transcript ใบปริญญาบัตร)
• สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง
• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
• หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในวันสอบข้อเขียน
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องสอบ ดังนี้
• วุฒิปริญญาโท 50 บาท
4. ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ทาง Web Site หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศจะไม่มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งดังกล่าว

ง. สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2696-5737,0-2696-5968 และยื่นใบสมัคร Online ผ่าน http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp

จ. เกณฑ์การขึ้นบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่คณะฯ ได้เปิดคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ในตำแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกไว้แล้วให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2553 ในตำแหน่งเดียวกันนั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM