ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดรับ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน : SIAMHRM.COM

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดรับ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน


ด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี)

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2553
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เช่น เอกสาร หลักฐานในข้อที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( โดยการสัมภาษณ์ )

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 139 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หรือทางเวปไซต์ http://home.dsd.go.th/phuketskill/

6. กำหนดการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. - 11.30 น.

7. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
การตัดสินผลการสอบให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

8. การประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 เมษายน 2553 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 139 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หรือทาง เวปไซต์ http://home.dsd.go.th/phuketskill/

9. การสั่งจ้างและเงื่อนไข
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต จะประกาศเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัว ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และทำสัญญาจ้าง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM