มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัคร พยาบาล,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัคร พยาบาล,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้

๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๒.๓ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้น ๑
๒.๓.๒ มีประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพพยาบาล อย่างน้อย ๓ ปี

๒.๔ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ดังนี้
๒.๔.๑ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป
๒.๔.๒ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
๒.๔.๓ มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
๓.๑ การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไดเ้ พียงตำแหน่งเดียว
โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๑ มีนาคม
๒๕๕๓ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ นาฬิกา
๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ๕๐ บาท
๓.๔ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th
กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมแนบซองเปล่า A๔ ติดแสตมป์
ถึงตัวท่านเอง (EMS ๔๐ บาท) ในการส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารกลับ เพื่อนำมารับบัตรประจำตัวเข้า
สอบ(วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ขอได้จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาใบผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารตามข้อ ๔.๒ - ๔.๖ จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงทุกฉบับ

๕. อัตราเงินเดือน
- พยาบาลวิชาชีพ ๑๑,๙๔๐ บาท
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๕,๐๕๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท

๖. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศ
งานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ http://www.rbru.ac.th

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐-๓๙๔๗ -๑๐๘๒ หรือ http://www.rbru.ac.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM