มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับ อาจารย์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับ อาจารย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

1. อาจารย์ เงินเดือน 19,670 บาท

- วุฒิปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. อาจารย์ เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชานิติ ศาสตร์ และมีคุณวุฒิเนติบัณฑิต (น.บ.ท.) จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี-โท ทางสถาปัตยกรรม

2) สาขาวิชาการออกแบบ

3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

4) สาขาวิชาวิศวกรรมทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยว ข้อง โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี-โท ทางวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 3 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1 รูป

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และใบปริญญาบัตร (ตัวจริง) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐาน การสมัครสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM