สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ : SIAMHRM.COM

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กองบัญชาการศึกษา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน จำนวน 1,650 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย 1,000 อัตรา ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

- ร่างกายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

2. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง 450 อัตรา ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

- เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

3. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.3)

- เพศหญิง 150 อัตรา ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ นครบาล เพื่อทำหน้าที่ควบคุมฝูงชน

- เป็นโสด ร่างกายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

4. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.4) เพศชาย 25 อัตรา ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เพื่อทำหน้าที่อารักขาและรักษาความปลอดภัย

- เป็นโสด ร่างกายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

5. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.5) เพศหญิง 25 อัตรา ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เพื่อทำหน้าที่อารักขาและรักษาความปลอดภัย

- เป็นโสด ร่างกายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

หมายเหตุ : มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)

วิธีการสมัคร กองบัญชาการศึกษา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองการสอบกองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

ตำรวจภูธรภาค 1 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 825 อัตรา - กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย จำนวน 500 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง จำนวน 325 อัตรา

วิธีการสมัครตำรวจภูธรภาค 1 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ที่ตั้ง 5 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว ตำรวจภูธรภาค 2 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 575 อัตรา

- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม เพศชาย (ปป.1) 350 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) เพศชาย/หญิง 225 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 2 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

ตำรวจภูธรภาค 3 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 500 อัตรา

- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม เพศชาย (ปป.1) 300 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน เพศชาย/หญิง (อก.2) 200 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 3 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ตำรวจภูธรภาค 3 สถานที่ตั้ง ตำรวจภูธรภาค 3 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

ตำรวจภูธรภาค 4 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 400 อัตรา

- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย จำนวน 200 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง จำนวน 200 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 4 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) เปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ตำรวจภูธรภาค 4 (สถานที่ตั้ง ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียวตำรวจภูธรภาค 5 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 300 อัตรา

- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย จำนวน 150 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง จำนวน 150 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 5 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ตำรวจภูธรภาค 5 สถานที่ตั้ง 311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000) โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

ตำรวจภูธรภาค 6 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 350 อัตรา - กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย จำนวน 200 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง จำนวน 150 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 6 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 สถานที่ตั้ง 837 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

ตำรวจภูธรภาค 7 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 450 อัตรา

- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย จำนวน 300 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง จำนวน 150 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 7 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) เปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

ตำรวจภูธรภาค 8 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 100 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง 100 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 8 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 สถานที่ตั้ง 101 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ตำรวจภูธรภาค 9 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 50 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง 50 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค 9 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ตำรวจภูธรภาค 9 สถานที่ตั้ง ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่

วุฒิปริญญาตรี เงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 600 อัตรา - กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) เพศชาย จำนวน 400 อัตรา

- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพศชาย/หญิง จำนวน 200 อัตรา

วิธีการสมัคร ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถานที่ตั้ง 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000) โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่งคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร.หรือสำนักงาน ก.พ.ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีจะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

สำหรับคุณวุฒิที่มีปัญหา เช่น ชื่อปริญญาที่แตกต่างจากประกาศรับสมัครในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) หรือกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เพื่อประโยชน์ ของผู้สมัครขอให้ผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อตรวจสอบกับสถานศึกษาว่าสำนักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียน หรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในทางที่กำหนด

ในกรณีที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนแล้ว เมื่อรับราชการตำรวจเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จะมีสิทธิสมัครเข้ารับการ รับเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ากับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้จะต้องลาออกจากราชการก่อนวันที่รับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

- อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียว

- การเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com เพื่อเข้าสมัครให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1) เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสำคัญตามที่กำหนด โดยเฉพาะในเรื่อง 1) คุณสมบัติผู้สมัคร 2) คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายชนิดสี หน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1 รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูปในขั้นตอน การกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร โดยให้อ่านและทำความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด

2) เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)

3) นำรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบเตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์ เพื่อสแกนเข้าระบบไว้ในที่ที่กำหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป

4) ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อเข้าระบบการส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้ จึงควรกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

5) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคาร ภายหลัง ดำเนินการเข้าระบบส่งข้อมูลการสมัครทันที

6) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็น 2 รายการ ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท

2) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท โดยกำหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน 3 วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 23, 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2553) จะต้องชำระเงินได้อย่างช้าสุดภายในเวลาที่ธนาคารปิดรับชำระเงินทุกสาขาของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (วันปิดรับสมัคร) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยและดำเนินการตามข้อ (7) และ (8) ส่วนกำหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัคร ให้ถือวัน เวลา ที่ชำระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์

7) หลังจากชำระเงินแล้ว 5 วัน (นับแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 7 หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตร

ประจำตัวสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน ส่วนใบสมัครให้นำมายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมในวันที่รายงานตัวรับหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ดังนี้

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) รับเฉพาะบุคคลเพศชาย ส่วนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) รับสมัครทั้งบุคคลเพศชายและเพศหญิง

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น

- ในกรณีเป็นชาย ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี พ.ศ. 2553 ฯลฯ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก

- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

- ในกรณีเป็นหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปรกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปรกติ 6/6) ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

คุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางกฎหมายจากต่างประเทศ หรือกรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 สาขา วิชา คือประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมาย ลักษณะพยาน ทั้งนี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้

2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน ศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พาณิชย ศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ พัฒนาชุมชน โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553)

ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ให้เลขานุการ ก.ตร.เป็นผู้พิจารณา และหากไม่อาจพิจารณาได้ให้นำเสนอ ก.ตร.พิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่ยุติ เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2) ต้องนำมาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ใบสมัครการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2553 (ฉบับจริง)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

4. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรของสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ และหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จก็ได้ เพื่อยื่นเพิ่มเติม จำนวน 3 ฉบับ

6. กรณีสมัครสอบแข่งขันในสายป้องกันปราบปราม (ปป.1) ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมายจากต่างประเทศ หรือปริญญาตรีทางการปกครอง หรือปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครสอบแข่งขันต้องนำหลักฐานปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดง ว่าศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 สาขาวิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน มาแสดงพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

7. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง (เฉพาะเพศชาย) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ดังนี้

7.1 ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.8

7.2 ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ใช้รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. 43) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2

7.3 ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

7.3.1 หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ

7.3.2 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการและเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว

ในกรณีมีหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชากองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทื่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนำปลดเป็น กองหนุนประเภทที่ 1 เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ไปแสดงควบคู่กัน

8. หนังสือรับรองตามผนวก ช. จำนวน 1 ฉบับ (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ)

9. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

10. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือตนเองตามผนวก ซ. หลักฐานตามข้อ 2-7 และข้อ 9 ต้องนำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้ สำหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ

สำหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของกองบัญชาการศึกษา ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นำหลักฐานไปยื่นตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบแข่งขันได้สำรองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนำเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

กรณีทำบัตรประจำตัวสอบสูญหาย (ก่อนวันสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรก โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่าง ๆ ให้เข้าในโปรแกรมสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดำเนินการหรืออ่านคำแนะนำ และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย (Inet) โทร. 0-2652-8244

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา โทร. 0-2941-0979 ต่อ 106-109

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 0-3622-5225 หรือ 0-3622-5060

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 โทร. 0-3827-8200-2 ต่อ ฝ่ายอำนวยการ (ธุรการ)

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โทร. 0-4437-1388

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ตำรวจภูธรภาค 4 โทร. 0-4323-6672 ต่อ 105

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ตำรวจภูธรภาค 5 โทร. 0-5314-0000

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 โทร. 0-5622-2251

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 0-3425-4312, 0-3424-2753

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร. 0-7740-5423, 0-7740-5424, 0-7740-5425

- ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 0-7432-2286, 0-7431-1161 ต่อ 2211, 2212

- ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย (Inet) โทร. 0-2257-7230 ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร. 0-7321-1702, 0-7322-0217, 0-7321-2870

การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเองและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้นหากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะและอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญากำหนด

การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ตถือว่าผู้สมัครสอบต้องรับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครและผนวกท้าย ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร นี้ทุกประการ คำเตือน ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริตดังกล่าวให้รีบแจ้ง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่พลตำรวจโทชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา โทร. 08-5454-3645, 0-2513-4149 และพลตำรวจตรีนรวัตน์ บุญสิริภูรีภัทร์ ผู้บังคับการ กองการสอบ โทร. 08-9793-1557

ตำรวจภูธรภาค 1 ที่ พลตำรวจโทกฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 0-2936-2725

ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ พลตำรวจตรีธน ยุติธรรมดำรง โทร. 08-1830-3322 พันตำรวจเอกพรชัย ศิริวสุธา โทร. 08-1874-1188 พันตำรวจโทมนูญ เกิดคำ โทร. 08-1535-8165 และพันตำรวจโทหญิงมลนิภา กาญจนวัฒน์ โทร. 08-1803-9441

ตำรวจภูธรภาค 3 ที่ พลตำรวจตรีประยุทธิ์ วะนะสุข โทร. 08-1950-6415 และพลตำรวจตรีจักรทิพย์ โหละสุตสกุล โทร. 08-1965-4748

ตำรวจภูธรภาค 4 ที่ โทร. 0-4323-6672 ต่อ 105

ตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5314-0000

ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ พลตำรวจตรีโชต วีรเดชกำแหง โทร. 08-1887-7115 และพลตำรวจตรีอมรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ โทร. 08-1815-0097 พันตำรวจโทสถาพร ศรีภิรมย์ โทร. 08-1379-7133 และพันตำรวจโทหญิงสุณิสา ศิลปศร โทร. 08-1637-7892

ตำรวจภูธรภาค 7 ที่ พลตำรวจโทพงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 08-5485-5687 และพลตำรวจตรีภักดี จิรางกูร ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 08-1812-9099, 0-3424-2753

ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ พลตำรวจโทพิทักษ์ จารุสมบัติ โทร. 08-1888-0555 พลตำรวจตรีวิทูร ธรรมรักษา โทร. 08-1737-3961 พันตำรวจเอกถาวร แสงฤทธิ์ โทร. 08-1892-8627

ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ โทร. 0-7432-2286 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รีบแจ้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบโดยด่วนที่ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-1702, 0-7322-0217, 0-7321-2870

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด ให้ยื่นคำขอเพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM