กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง : SIAMHRM.COM

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ฝ่ายปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี รับสมัคร  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ตำแหน่ง (วุฒิ วท.บ.เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์)
2. นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (วุฒิสาธารณสุขศาสตร์)
3. พนักงานขับรถ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2553

ติดต่อ สอบถาม ฝ่ายปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี โทร 02 951 0000 ต่อ 99224, 99227


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM