สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน เข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี หลายสาขา : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน เข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี หลายสาขา


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร และสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการตลาด
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.ภายในวันปิดรับสมัคร
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. และเป็นผู้ได้รับการขั้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.ภายในวันปิดรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการกลาง ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM