คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร : SIAMHRM.COM

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้าง (งบคณะ) จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ก. คุณสมบัติทั่วไป
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
อาทิเช่น Word Excel และ Powerpoint
- สามารถฟัง อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานทีได้

ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร รัฐศาสตร์ การศึกษา
พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร ์
ตำแหน่งที 2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 วันและเวลาราชการที่งานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121 โทร.0-2696-5104 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่งานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โดยต้องกรอกและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง
1.2 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ1 ฉบับ
1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัค รด้วย
**ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.law.tu.ac.th
4. เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ ์
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจน
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือที่ www.law.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรเพ็ญ
สว่างตระกูล และนางสาวสุชาดา สุจริต โทร. 0-2696-5104


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM