มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้าง (งบโครงการบริการสังคม) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้าง (งบโครงการบริการสังคม)


ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้าง (งบโครงการบริการสังคม) จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ ์ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ก. คุณสมบัติทั่วไป
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
อาทิเช่น Word Excel และ Powerpoint
- สามารถฟัง อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานทีได้

ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ 1.
1. มีความรู้ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการศึกษา จัดทำข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการที่งานบุคคล ชั้น2 ห้อง 208 สำนักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121 โทร.0-2-696-5104 หรือ
02696-5409 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร ขอรับได้ที่งานบุคคล ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โดยต้องกรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
2. หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัครด้วย
** ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.law.tu.ac.th

4. เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจน
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือที่ www.law.tu.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล หรือนางสาวสุชาดา สุจริต โทร. 0-2696-5104 หรือ
02696-5409


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM