โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เปิดรับเภสัชกร, นายแพทย์เพิ่มพูนทักษะ : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เปิดรับเภสัชกร, นายแพทย์เพิ่มพูนทักษะ


โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งดังนี้

1. เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์

- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

- หากมีประสบการณ์การทำงานและใช้คอม พิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถขึ้นปฏิบัติงานเวรบ่าย/ดึกได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

2. นายแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 8 อัตรา

- เพศชาย/หญิง

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

- สามารถขึ้นปฏิบัติงานเวรบ่าย/ดึกได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

สนใจสมัครแจ้งความจำนงได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา ในวันและราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-3441-9566 สายตรง หรือ 1077

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM