กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับ บรรณารักษ์ : SIAMHRM.COM

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับ บรรณารักษ์


กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งบรรณารักษ์ อัตราเงินเดือน 10,600 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

- อายุไม่เกิน 30 ปี

หลักฐานการรับสมัคร

- ใบสมัครงานของกองบรรณสารและห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศ

- สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรอง การสำเร็จการศึกษา

- สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบรรณสารและห้องสมุด ชั้น 3 กระทรวงการต่างประเทศ อาคารศรีอยุธยา หรือฝ่ายบรรณสาร กระทรวงการต่างประเทศ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

2. ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ที่ ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2643-5000 ต่อ 3615 หรือ 3616

หมายเหตุ ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับสำเนาเอกสารให้เรียบร้อย และวงเล็บมุมซองว่าสมัครงานตำแหน่งบรรณารักษ์ รับใบสมัครถึงตราประทับไปรษณีย์ 5 กุมภาพันธ์ 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM