มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ

- เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Excel และใช้ Internet ได้

- มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องสำนักงานเป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

2. นักวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนด้านทะเบียนนักศึกษา

- มีความรู้ความสามารถทางด้านระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบงานทะเบียนกลาง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

- มีความสามารถในการจัดทำแผนการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และแผนการดำเนินงานของส่วนราชการประจำปี

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อพร้อมเอกสารรับรองประสบการณ์

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี

- มีความสามารถในการใช้กล้องวีดิทัศน์ การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบดีวีดี วิดีโอ (DVD Video) ไฟล์วิดีโอ (Video File) และการแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ

- มีความสามารถในการบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ การใช้โปรแกรมบันทึกและตัดต่อเสียงและการแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ

- มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว การถ่ายภาพในห้องสตูดิโอ และการใช้โปรแกรมแต่งภาพ

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิค และโปรแกรมมัลติมีเดีย

- มีประสบการณ์การทำสื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. บุคลากร อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่ กองบริหารงานบุคคล

- เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint

- มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและสามารถเป็นพิธีกรได้

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ที่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2889-4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th ค่าสมัคร 100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 3 รูป)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้

ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM