อบต.โคกมะขาม รับ คนงานทั่วไป : SIAMHRM.COM

อบต.โคกมะขาม รับ คนงานทั่วไป


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 ข้อ 9 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกท้ายประกาศ)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2553 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข 0-4467-0774

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(7) ไม่รับสมัครพระภิกษุ หรือสามเณร หากสมัครสอบแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหว่างดำเนินการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก
(8) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 มกราคม 2553

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจะทำการสอบคัดเลือก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามวันและเวลาดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. – 12.00 น
2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา
13.00 เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพอื่น และอาจใช้วิธีการทดสอบตัวอย่างงาน เพื่อประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2553 โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับจาก
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อน ในตำแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก

10. ระยะเวลาจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี

11. การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ได้ประกาศขั้นบัญชีไว้
2. การจ้างพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์
3. หากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามของสงวนสิทธิในการสอบคัดเลือก และทำสัญญาจ้างและจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
ลงวันที่ 4 มกราคม 2553


1. คนงานทั่วไป (ช่วยงานสำนักงานปลัด)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM