กระทรวงการต่างประเทศ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ : SIAMHRM.COM

กระทรวงการต่างประเทศ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

- วุฒิปริญญาตรี (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท) แม้จะมีการต่อสัญญาต่อเนื่องก็จะไม่มีการขึ้นเงินเดือน และไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญ 4 อัตรา

- เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

การทดลองปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่บรรจุในช่วง 3 เดือนแรกของการทำงาน ผู้ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงจะได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานต่อไปได้

- ระยะเวลาการจ้าง ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว และจะต้องมีการทบ ทวนว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ปีต่อปี (ปีงบประมาณ)

- ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวได้รับการประกันสังคม ซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลตามที่กำหนดรายชื่อไว้

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0-2643-5000 ต่อ 5603 และ 5150 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 30 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

- สำเนาปริญญาบัตร (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง จะต้องนำสำเนาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายื่นด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาย)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทะเบียนสมรส สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ของสำเนาเอกสารทุกหน้า


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM