โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร ม.3 - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร ม.3 - ปริญญาตรี


โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

- สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- สามารถวางแผนทางคู่มือการปฏิบัติงานได้

- สามารถเขียนโปรแกรมและออกแบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database, Object Database ได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูล MS Access หรือ MS SQL Server หรือ Oracel ได้

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความทุ่มเท และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดกระบวนการทำงานของระบบประมวลผลระบบงานและระบบข้อมูล

- ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประมวลผลปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล

- จัดระบบข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

- สามารถใช้ VB 6 หรือ VB.NET หรือ C# หรือ C++ หรือ Delphi หรือ FoxPro ได้

- สามารถใช้งานฐานข้อมูล MS Access หรือ MySQL หรือ MS SQL Server หรือ Oracle ได้

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความทุ่มเทและสามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านในกรณีรีบด่วนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

- สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

3. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์)

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค สารสนเทศ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะผู้ประสานงาน ใจเย็น มีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครมาทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ

ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2553

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญา ในวันที่ 30 มกราคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM