สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี


วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนิน การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

1. พยาบาลวิชาชีพ 3 จำนวน 52 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับรองโดยสภาการพยาบาล

- ผู้สมัครต้องสามารถอยู่เวรผลัดนอกเวลาราชการได้

- ผู้สมัครต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำหน่วยเวชนิทัศน์ ฝ่ายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานประกันสังคม) โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,624 บาท

2. ผู้ช่วยช่างศิลป์

-วุฒิ ปวช. ด้านประยุกต์ศิลป์ และออกแบบนิเทศศิลป์ ชำนาญงานด้านกราฟิคคอมพิวเตอร์

3. ผู้ช่วยช่างศิลป์ (ฝ่ายผลิตป้ายและสื่อ)

- วุฒิ ปวช. ด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และประชาสัมพันธ์

- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านกราฟิคคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Photoshop และมีทักษะการทำงานด้านศิลปะเป็นอย่างดี

- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ด้วยโปรแกรม Microsoft Office และมีความสามารถรับ-ส่งข้อมูลทาง Internet ได้

- ผู้สมัครจะต้องสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้ และมีที่พักอาศัยใกล้โรงพยาบาลเพื่อสะดวกในการเดินทางไป-กลับ

- ผู้สมัครจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาใช้ในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Records) และสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัครพร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี (สำหรับเพศชาย) พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมฉบับจริงอย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ธันวาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM