มสธ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โทขึ้นไป : SIAMHRM.COM

มสธ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โทขึ้นไป


  ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนังานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2552 วันเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM