มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหา วิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 7 อัตรา

1. นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน 7,940 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ด้าน Hardware และ Software โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยมีเอกสารรับรอง

4. นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 11,910 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (กำแพงแสน) ชั้นล่าง อาคารชูชาติกำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก

- ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล มิฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)

- คำรับรองของผู้รับรอง จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าซี 4 จำนวน 1 คน พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและรับรองสำเนาถูกต้องแนบ สำหรับอีก 2 คนจะเป็นใครก็ได้ ยกเว้น บิดา มารดา สามี ภรรยา พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้องแนบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 11/2x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาะทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ขณะเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. อาจารย์ สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชากลศาสตร์การกีฬา (Bionechanic) กายภาพบำบัด (Physical Therapy) วิศวกรรมศาสตร์ และ Human movement

- ไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ มีความรู้ ความ เข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถสอนในรายวิชาทางด้านชีวกลศาสตร์การกีฬาและวิชาที่เกี่ยวข้องได้

- สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและสามารถบริหารโครงการวิจัยได้

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งงานการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

- มีจริยธรรม ความตั้งใจ ทุ่มเททำงานให้ภาควิชา และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้

8. อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

- วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- สามารถสอนในรายวิชาทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและวิชาที่เกี่ยวข้องได้

- สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

- สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและสามารถบริหารโครงการวิจัยได้

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งงานการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

- มีจริยธรรม ความตั้งใจ ทุ่มเททำงานให้ภาควิชา และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้

- มีประสบการณ์ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา

9. อาจารย์ สาขาการเป็นผู้ฝึกกีฬา

- วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาการเป็นผู้ฝึกกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา การเป็นผู้ฝึกกีฬา

- ไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- สามารถสอนในวิชาทางด้านการเป็นผู้ฝึกกีฬาและวิชาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

- สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและสามารถบริหารโครงการวิจัยได้

- มีจริยธรรม ความตั้งใจ ทุ่มเททำงานให้ภาควิชา และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ์ (ศร.4) และสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sps.kps.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2942-8675 และ 0-3435-5258

ส่วนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเลขานุการ

10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.) ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://naetc.eto.kps.ku.ac.th) สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหา วิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

11. นักวิจัย

- วุฒิปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาวิทยา ศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์การทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ในด้านการบำบัดของเสีย เทคโนโลยีการบำบัดของเสีย/มลพิษ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยและบริการวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Donwlod ใบสมัครได้ที่ http://www.rdi.kps.ku.ac.th)

12. นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน 11,910 บาท

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในงาน การเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบภูมิทัศน์ ดูแลสวนและสนามหญ้าเป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (กำแพงแสน) อาคารชูชาติกำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

- ใบสมัครซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 1/2x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- คำรับรองของผู้รับรอง ซึ่งไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ หรือหากรับราชการทหาร หรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก พร้อมทั้งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน แปลง) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

- กรณีเพศชาย แนบสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

- เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM