มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับนักวิชาการพัสดุ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับนักวิชาการพัสดุ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิทยาลัยฝึกหัดครู 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเบญจมวัฎ ชั้น 3 มหา วิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตั้งแต่วันที่ 22-29 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

3. สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 ธันวาคม 2552

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

6. ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM