กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป : SIAMHRM.COM

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ต้นฉบับพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM