กรมควบคุมมลพิษ รับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม : SIAMHRM.COM

กรมควบคุมมลพิษ รับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย 3 อัตรา ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง-วันที่ 30 กันยายน 2555 และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

สนใจ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th หัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการ" หรือ http://job.pcd.go.th

- กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

- ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว

เงื่อนไขในการสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้านก็ได้

- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบด้านละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้านละ 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อดังกล่าวแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM