คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.รับนักวิชาการเงินและบัญชี : SIAMHRM.COM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.รับนักวิชาการเงินและบัญชี


ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 .-บาท ซึ่งว่างอยู่ในงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานของตำแหน่งว่างดังกล่าวมาบรรจุเข้าปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
4. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีเป็นอย่างดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่งดังกล่าว ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.eng.cmu.ac.th

ค. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. เอกสารทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ง. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เฉพาะที่ป้ายประกาศสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี และที่ www.eng.cmu.ac.th พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในคราวเดียวกัน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM