ร.พ.ราชวิถี รับวุฒิปวช. - ปวส. : SIAMHRM.COM

ร.พ.ราชวิถี รับวุฒิปวช. - ปวส.


 ด้วย โรงพยาบาลราชวิถี จะดำเนินการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ค่าจ้างเดือนละ 5,831.- บาท ค่าครองชีพ 500.- บาท เบี้ยขยันเดือนละ 600.-บาท
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษา
วิชาทหาร (ร.ด. 3 ปี)
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel เป็นอย่างดี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ค่าจ้างเดือนละ 7,088.- บาท ค่าครองชีพ 500.- บาท เบี้ยขยันเดือนละ 600.- บาท
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
สาขาคอมพิวเตอร์อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษา
วิชาทหาร (ร.ด. 3 ปี)
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel เป็นอย่างดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ค่าจ้างเดือนละ 5,831.- บาท ค่าครองชีพ 500.- บาท เบี้ยขยันเดือนละ 600.- บาท
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษา
วิชาทหาร (ร.ด. 3 ปี)
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel เป็นอย่างดี

2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
2.3 วุฒิการศึกษาฉบับตัวจริง และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือก โปรดดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์
www.rajavithi.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2552
ในวัน และเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM