สสส. รับ Call Center : SIAMHRM.COM

สสส. รับ Call Center


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะคัดเลือก บุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างสุขภาพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Call Center โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตงาน

1. ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ สสส. และภาคีเครือข่าย

2. ให้บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ สสส.

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

• ชาย – หญิง บุคลิกภาพดี

• อายุไม่เกิน 25 ปี

• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการลูกค้าหรือการประสานงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีจิตใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

• มีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ติดต่อ และนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการบริการที่เหมาะสม

• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Internet ในการดูข้อมูลในระบบ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูล และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ติดต่อได้อย่างดี

• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

• ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตนเองดี

• ผู้เคยทำงานด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ pannapa@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1221 คุณพรรณภา เจริญพงศ์


หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
(ทางเว็บไซต์ สสส.)


สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552


สสส. สงวนสิทธิเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และสมัครงานด้วยวิธีการที่กำหนดเท่านั้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM