เนคเทคร่วม 3 ระบบสุขภาพ ทำฐานข้อมูลมาตรฐานเดียว : SIAMHRM.COM

เนคเทคร่วม 3 ระบบสุขภาพ ทำฐานข้อมูลมาตรฐานเดียว
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลาง ในการพัฒนาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ของประเทศให้เป็นมาตรฐานกลางเดียวกัน (National Health Information System : NHIS) เพราะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทั้ง 3 ระบบ ทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลแยกส่วน ทั้งๆ ที่ข้อมูลชุดเดียวกันทำให้เสียเวลา และข้อมูลยังกระจัดกระจาย โดยจะนำร่องศึกษาก่อนจะนำไปใช้จริงทั้งประเทศ เบื้องต้นเนคเทคได้ทำการรวบรวมข้อมูลสุขภาพนำร่อง 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลขอนแก่น โดยได้ศึกษาข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วย การใช้ยา การเบิกจ่ายต่างๆ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเห็นผลชัดเจน นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบให้ความรู้ในการรักษาเชิงป้องกัน ทำเว็บไซต์แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา เรื่องโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

หน้า 10

ที่มา : มติชนรายวัน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM