สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักทรัพยากรบุคคล


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่งานประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท ด้านทรัพยากร บุคคล มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับระบบสมรรถนะ Competency อย่างน้อย 1 ปี

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เงินเดือน 7,940 บาท

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ งานชีวเคมีและวิจัยสารก่อมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป หลักฐานการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรอง แพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 6 ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM