กศน.พาน รับธุรการ : SIAMHRM.COM

กศน.พาน รับธุรการ


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการจ้างเหมา

- วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5372-2693-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร จำนวน 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) วุฒิบัตรทางคอมพิวเตอร์

การยื่นใบสมัคร

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM