โรงพยาบาลยะลา รับคนงาน,ผู้ช่วยเหลือคนไข้ : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลยะลา รับคนงาน,ผู้ช่วยเหลือคนไข้


โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายดังนี้

1. คนงาน (หญิง) อัตราค่าจ้าง 4,500 บาท เพื่อขึ้นบัญชีไว้

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

- ต้องมีชื่อและภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (หญิง)

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

- ต้องมีชื่อและภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2552 ในเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

หลักฐานการศึกษาตามที่แจ้งในคุณสมบัติของตำแหน่งข้างต้น

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยน ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส ค่าสมัครสอบ 50 บาท

หมายเหตุ

1. หลักฐานตามข้อ 2-5 ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย

2. ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ หากได้ประกาศ รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM