สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับวุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับวุฒิปริญญาตรี


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ส่วนอำนวยการ

1. นักทรัพยากรบุคคล (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์

- มีความสามารถหรือทักษะในเรื่องระบบปฏิบัติการ Microsoft Office

- มีความรู้ในวิชาการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความ เข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. นักวิชาการเงินและบัญชี (สช.จังหวัด/อำเภอ) 15 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- มีความรู้ในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอม พิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. นักวิชาการพัสดุ (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย สังคมศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. นิติกร (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย

- มีความรู้ในวิชากฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. นักประชาสัมพันธ์ (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์

- มีความรู้ในงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส่วนแผนงาน

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์

- มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ วางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สช.จังหวัด/อำเภอ) 13 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์

- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการทำ Website

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

8. นักวิชาการศึกษา (สช.จังหวัด/อำเภอ) 27 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง การศึกษา หรือจบทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

- มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และ

- มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส่วนส่งเสริมการศึกษาอิสลาม

9. นักวิชาการอิสลามศึกษา (สช.จังหวัด/อำเภอ) 15 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอิสลามศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- มีความรู้ในวิชาการอิสลามศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชี้แจง ผู้อื่นอย่างเหมาะสม

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

10. นักจัดการทั่วไป (สช.จังหวัด) 12 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ในงานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2552 ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

2. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน บ้าน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถ ตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง จำนวน 3 รูป

4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

หลักฐานตามข้อ 1-2 และ 4-5 ให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM