มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก


มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนันสนุน ปี พ.ศ. 2552

สายวิชาการ

1. อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา/สังคมวิทยา/พัฒนาชุมชน 1 อัตรา สาขาทาง การศึกษา ทุกสาขาวิชา 1 อัตรา สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา ทางด้านบริหารธุรกิจ 1 อัตรา สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเคมี/สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

หมายเหตุ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในแต่ละสาขาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2. อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/เศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา ทางการศึกษา ทุกสาขาวิชา 2 อัตรา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา/สังคมวิทยา/พัฒนาชุมชน 1 อัตรา

หมายเหตุ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในแต่ละสาขาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3. อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/ตรี 2 อัตรา สาขานิติศาสตร์ 2 อัตรา หมายเหตุ ป.ตรี ต้องจบเนติบัณฑิตขึ้นไปอัตราเงินเดือน

- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,670 บาท

- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 14,550 บาท

สวัสดิการ ให้ได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สายสนับสนุน

4. นิติกร สังกัดกองนิติการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- ใบอนุญาตว่าความ (ถ้ามี) สามารถใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา สถาปัตย กรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

6. เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดสำนักวิจัยฯ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สถิติ รัฐศาสตร์ วิจัย การศึกษา และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

7. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร การเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ก.พ.รับรอง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

8. นักวิชาการพัสดุ สังกัดกองกลาง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี พาณิชย ศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์/กองกลาง/กองการเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ คณิต ศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

10. นักวิชาการศึกษาสังกัดสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ/สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สำนักพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลป ศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

11. บรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

12. สถาปนิก สังกัดสำนักพัฒนาภูมิสถาปัตย์และระบบนิเวศวิทยา 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กส. หรือ กว.

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ และ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการปฏิบัติงาน ในสถาบันอุดมศึกษา

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น AutoCAD และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

สนใจขอซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4481-5117 ต่อ 110 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2552 (ในเวลาราชการ)

หมายเหตุ : ใบสมัครเมื่อซื้อแล้วจะไม่รับคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

1. สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างช้าก่อนวันยื่นสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันทั้งหมด 3 รูป) จำนวน 3 รูป

6. เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

8. ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง

9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อหมายเลข 1

หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้

ผู้สมัครนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM