มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับธุรการ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับธุรการ


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยุ่ที่วัดสวนดอก ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
เป็นฆราวาสเพศชาย
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หลักฐานการสมัคร
1.หลักฐานการศึกษา ปริญญาบัตร 1 ชุด
2.ใบรับรองผลการศึกษา 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป และ 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ 1 ฉบับ
6.ค่าสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท

สมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2552 เวลา 13.30 - 16.00 น. เว้นวันพระ และวันอาทิตย์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM