กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

1. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

- วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยการ ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานบริการ

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4. ช่างฝีมือ (ช่างกลโรงงาน) กลุ่มงานเทคนิค

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

5. ช่างฝีมือ (ช่างโยธา) กลุ่มงานเทคนิค

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

6. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรีในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

7. นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรีในระดับเดียวกัน สาขาวิชาฟิสิกส์

8. นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขณะเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีจิตใจให้บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ชุด ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 3 กันยายน 2552

3. หนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา

ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อ ลงวันที่กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และหากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้

6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้นำมายื่นเมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM